Bourdieu Perspektifinden Sınıfsal İlişkileri Okumak: Youtuberların Simgesel Şiddetin Üretimine Etkisi

Murat Özdemir

Abstract


Televizyon, eğitim, sanat ve edebiyat gibi çeşitli alanlarda yapmış olduğu araştırma ve analizlerle kültürel üretim ve tüketim süreçlerini inceleyen Pierre Bourdieu, tüketicilerin habitusuna ve alandaki eylemlerine odaklanarak bir kültür kuramı oluşturur. Sosyal medya da üretici ve kullanıcıları ile düşünüldüğünde Bourdieu’nün temel kavramlarından biri olan alanı işaret etmektedir. Sosyal medya, Bourdieu’cü perspektiften bakıldığında habitusların mücadele alanı olarak karşımıza çıkmaktadır ve bu mecralar günümüzde daha çok kullanıcı odaklı bir görünüme sahip olsa da kullanıcılar, kendilerine sunulmuş olan bu alanlarda çeşitli sınıfsal ilişkilerin üreticisi ve temsilcisi konumunda olabilmektedirler. Youtube fenomenleri ya da Youtuberlar, sosyal medya alanında bu konuda düşünülmesi gereken önemli etkileyicilerdir. Bu çalışmada, sınıfsal tahakküm ilişkilerinin dijital dünyaya taşınması sorunsalından yola çıkılarak amaçlı örneklem yoluyla belirlenen iki Youtuber Bourdieu’nün sosyolojisi çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmanın temel amacı, Bourdieu’nün sınıf, beğeni ve simgesel sermaye kavramları temelinde Youtuberler’ın sınıfsal farklılıkların üreticisi ve temsilcisi olup olmadıklarını ortaya koymaktır. Boomsocial verilerine göre takipçi sayısı en yüksek iki kanal olan Danla Bilic ve Merve Özkaynak’ın üç videosu netnografik analiz yöntemi ile ele alınmıştır. Çalışma sonucunda her iki Youtuber’ın da hâkim sınıfların sahip olduğu simgesel formları sosyal medya alanında takipçilerine sundukları ve sınıfsal ikilikleri üreten temsilciler oldukları tespit edilmiştir.

Full Text:

PDF

References


Alver, F. (2007). Gazeteciliğin Kuramsal Temelleri. İstanbul: Beta Yayınları.

Boomsocial (2020). https://www.boomsocial.com/Youtube/Kanal/danlabilic-UCJXKKGzjjqnHAEkJsdC7ZKw Erişim tarihi: 25 Mart 2020).

Boomsocial (2020).

https://www.boomsocial.com/Youtube/Kanal/merveozkaynak-UCvn8ZVM_pZRAi s2d7da5zGQ Erişim tarihi: 10 Mart 2020).

Bostancı, M. (2010). Sosyal Medyanın Gelişimi ve İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.

Bourdieu, P. (1990). In Other Words: Essays towards a Reflexive Sociology. Stanford: Stanford Press.

Bourdieu, P. (2007). Sketch for a Self-Analysis. R. Nice (Transl.), Cambridge: Polity Press.

Bourdieu, P. (2014). Simgesel Sermaye ve Toplumsal Sınıflar. E. Ünal (Çev.), G. Çeğin, E. Göker&N. Ökten (Ed.). Cogito: Pierre Bourdieu (s. 192-203). İstanbul: YKY.

Bourdieu, P. (2015a). Ayrım: Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi. D. Fırat Şannan&G. Berkkurt (Çev.), Ankara: Heretik Yayınları.

Bourdieu, P. (2015b). Devlet Üzerine: Collège de France Dersleri (1989-1992). Aslı Sümer (Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.

Bourdieu, P. (2015c). Pratik Nedenler. Hülya Uğur Tanrıöver. (Çev.), İstanbul: Hil Yayınları.

Bourdieu, P. (2018a). Bir Pratik Teorisi için Taslak: Kabiliyet Üzerine Üç Etnoloji Çalışması. N. Ökten, (Çev.), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Bourdieu, P. (2018b). Eril Tahakküm. Bediz Yılmaz, (Çev.), İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

Bourdieu, P., Passeron, J.C. (1977). Reproduction in Education, Society and Culture. Londra: Sage Press.

Bourdieu, P., Wacquant, L. (2003). Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, N. Ökten (Çev.), İstanbul: İletişim Yayınları.

Boyd, D. M., Ellıson N. B. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, Journal of Computer-Mediated Communication, Vol. 13, 1.

Burgess, J., Green, J. (2009). YouTube: online video and participatory culture. Cambridge. UK: Polity Press.

Calhoun, C. (2007). Bourdieu Sosyolojisinin Ana Hatları. Güney Çeğin, (Çev.), (içinde) Ocak ve Zanaat: Pierre

Bourdieu Derlemesi, Der: Güney Çeğin-Emrah Göker- Alim Arlı-Ümit Tatlıcan, İstanbul: İletişim Yayınları.

Castells, M. (2009). Communication Power. New York: Oxford University Press.

Cengiz, H., Başaran, S. (2016). Cep Telefonu Kullanıcılarının Tüketici Tecrübelerinin Değerlendirilmesi: Online Tüketici Yorumları Üzerine Netnografik Bir İnceleme, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 8 (1), 73-92.

Constantinides, E., Fountain, S.J. (2008). Web 2.0: Conceptual Foundations and Marketing Issues. Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 9(3), 231-244.

Çomu T., Halaiqa İ. (2014). Web İçeriklerinin Metin Temelli Çözümlemesi. M. Binark (Der.). Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma ve Yöntem Teknikleri içinde (s. 26-87). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Dawley, L. (2009). Social Network Knowledge Construction: Emerging Virtual World Pedagogy, On The Horizon, 17, 2.

Dellaloğlu, B. (2015). Mesafeli Yakınlık: Facebook ve Twitter Çağının Yeni Toplumsallığı. Özlem Oğuzhan (Ed.), İletişimde Sosyal Medya Sosyal Medyada İletişim (21-29). İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Gennrich, T. (2015). Teachers Changing Literate Habitus. University of the Witwatersrand, Department of Applied English Language Studies, PhD thesis, Johannesburg.

Güzel, E. (2016). Dijital Kültür ve Çevrimiçi Sosyal Ağlarda Rekabetin Aktörü: Dijital Habitus. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 4(1), 82-103.

Kozinets, R. (2002). The Field Behind the Screen: Using Netnogra-phy for Marketing Research in Online Commu nities, Journal of Marketing Research, 39, (February), pp. 61-72.

Kozinets, R. (2010). Netnography: Doing Ethnographic Research Online. London: Sage Publications.

Kozinets, R. (2015). Netnography: Redefined, (Çevrimiçi) (https://uk.sagepub.com/sites/default/files/upm-bina

ries/69762_Netnography.pdf, Erişim tarihi: 9 Mart 2020).

Miller, K. (2012). Playing Along: Digital Games, Youtube and Virtual Performance. New York: Oxford University Press.

Ölçer, H. (2019). Pierre Bourdieu Sosyolojisinde Simgesel Şiddet Sorunsalı ve Biçimleri. Nosyon: Uluslararası Toplum ve Kültür Çalışmaları Dergisi, (2), 34-49.

Scott, D.M. (2010). The New Rules of Marketing and PR. New Jersey: John Wiley and Sons.

Sezgin, A.A. (2016). Türkiye’de Instagram Fenomenleri: Sosyal Paylaşım Ağlarında İnşa Edilen Yaşamların Kültürel

Analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 2144-2150.

Solis, B. (2010). The Essential Guide to Social Media, http://www.onecaribbean.org/content/files/essentialGui

detoSocialMedia.pdf, s. 6, (Erişim Tarihi: 02.08.2020)

Swartz, D. (2011). Kültür ve İktidar: Pierre Bourdieu’nün Sosyolojisi. Elçin Gen, (Çev.), İstanbul: İletişim Yayınları.

Tatlıcan, Ü., Yeğin, G. (2016). Bourdieu ve Giddens: Habitus ve Yapının İkiliği. (Çev: Güney Çeğin). (içinde) Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi, Der: Güney Çeğin-Emrah Göker- Alim Arlı-Ümit Tatlıcan, İstanbul: İletişim Yayınları.

Van Dijck, J. (2013). The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media. New York: Oxford University. Weinberg, T. (2009). The New Community Rules: Marketing On The Social Rules., USA: O’Reilly Media.

Yılmaz, A. (2015). Yeni Medya, Yeni Araştırmalar. İş Ahlakı Dergisi. 8(2), 341-348.

Youtube (2020). https://www.youtube.com/user/merveozkaynak Erişim Tarihi: 25 Şubat 2020.

Youtube (2020). https://www.youtube.com/channel/UCJXKKGzjjqnHAEkJsdC7ZKw Erişim tarihi: 18 Mart 2020.

Youtube (2020). https://www.youtube.com/watch?v=_eLx_S-4YEc Erişim Tarihi: 6 Nisan 2020.

Youtube (2020). https://www.youtube.com/watch?v=7WGCmwIJLus Erişim Tarihi: 4 Nisan 2020.

Youtube (2020). https://www.youtube.com/watch?v=BDUqLR_dd8Q Erişim Tarihi: 14 Mart 2020.

Youtube (2020). https://www.youtube.com/watch?v=hDBHIjooyg4 Erişim Tarihi: 10 Nisan 2020.

Youtube (2020). https://www.youtube.com/watch?v=Uv0cwJd6KVw Erişim Tarihi: 17 Mart 2020.

Youtube (2020). https://www.youtube.com/watch?v=xNJxVUpzuOM Erişim tarihi: 11 Mart 2020.
DOI: http://dx.doi.org/10.21645/intermedia.2020.83

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

 doi   

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.