Çizgi Romanlarda Şehir Markalama: New York Eyaletinin Temsili Üzerine Bir İçerik Analizi

Ekin Beran Eğüz

Abstract


Şehirler, küresel rekabette öne geçmek, bir cazibe merkezi olmak, algı ve imajını değiştirmek ya da kurmak, turizm ve yatırımcı gelirlerini artırmak ve sakinlerinin yaşam kalitelerini artırmak gibi çeşitli sebeplerden ötürü şehir markalama çalışmalarına yönelmektedir. Şehir markalama, şehirlerin müşterileri ve halkı için değer taşıyan iletişim, ulaşım ve değişim gibi kentsel özelliklerin yaratılması amacıyla pazarlama araçlarının koordineli bir şekilde desteklenmesi ve çeşitlendirilmesine yönelik stratejik bir süreci kapsar. Bu çalışmada, şehir markalama süreçlerinde kullanılabilecek bir sanat formu olan çizgi romanlara odaklanılmıştır. Çizgi romanların şehir markalama çalışmaları için uygunluğu aktarıldıktan sonra ana akım Amerikan çizgi romanları incelenmiş ve bunlardan amaçlı bir örneklem alınarak New York eyaletinin çizgi romanlar içerisindeki temsiline yönelik görsel içerik analizi yapılmıştır. Alana dair literatür taranarak görsel içerik analizinde kullanılmak üzere üst ve alt başlıklar oluşturulmuştur. Araştırma sonucuna göre, öncelikli olarak kentsel yapıların çizgi romanlar içerisinde şehir markalama için kullanılabileceği, bunu yapı ve altyapı kategorilerinin takip ettiği ve son olarak davranış kategorisinin geldiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Şehir Markalama, Çizgi Roman, New York

Full Text:

PDF

References


Aaker, J. (2009). Building Innovate Brands, Stanford: Stanford Yayınları.

Anholt, S. (2004). Nation-brands and the Value of Provenance. Morgan. N., Pritchard, A., Pride, R. (Ed) Destination

Branding içinde (s.26-39). Burlington: Elsevier Butterworth-Heinemann.

Anholt, S. (2007). Competitive Identity: A New Model For the Brand Management of Nations, Cities and Regions,

Policy and Practice: A Development Education Review, sayı 4, s. 3-13.

Anttiroiko, A. (2014). The Political Economy of City Branding. New York: Routledge Yayınları.

Ashworth, G. & Kavaratzis, M. (2009). Beyond the Logo: Brand Management for Cities. Journal of Brand

Management, sayı 16, no 8, s. 520-531.

Aslan, E. & Tavşancıl, E. (2001). İçerik Analiz ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon.

Avcılar, M. Y. & Kara, E. (2015). Şehir Markası Kavramı ve Marka Şehir Yaratma Stratejilerine Yönelik Literatür

İncelemesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, 34, s. 76-94.

Balencourt, A. & Zafra, A. C. (2012) City Marketing: How to Promote a City? (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

Umea School of Business, İsveç.

Başımoğlu, M. R. (2009). Çizgi Romanda Mimari Kurgunun Temsili (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mimar

Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Baykuş, Ö. (2016). Çizgi Romandan Sinemaya Uyarlamada Karaoğlan Örneğinin Plastik Değerler Bakımından

İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). T.C. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Berman, M. (1999). Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor (Çev. Altuğ, Ü. & Peker, B.). İstanbul: İletişim Yayınları.

Bruton, R. (2020). New Colorized Edition Of ‘From Hell’ Announced From Alan Moore, Eddie Campbell And Tops

Shelf, http://www.comicon.com/2020/06/19/from-hell-master-edition-by-alan-moore-and-eddie-campbell-aclassiccolorized (Erişim Tarihi: 23.08.2021).

Castells, M. (2014). Kent, Sınıf, İktidar (Çev. Türkün, A.) Ankara:Phoenix Yayınevi.

Comichron.com, Yearly Comic Sales 2020. https://www.comichron.com/yearlycomicssales/industrywide/2020-

industrywide.html, Erişim Tarihi: 23.08.2021.

Çiftçi, S. & Cop, R. (2007) Marka ve Marka Yönetimi Kavramları: Üniversite Öğrencilerinin Kot Pantolon Marka

Tercihlerine Yönelik Bir Araştırma. Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, cilt 44, sayı 512, s. 69-88.

Demir, F., Görkem, Ş. & Rafferty, G. (2021). An Inquiry on the Potential of Computional Literacy Techniques

Towards Succesful Destination Branding and Literary Tourism. Current Issues in Tourism,

https://doi.org/10.1080/13683500.2021.1887100.

Dinnie, K. (2011). City Branding:Theory and Cases, New York:Palgrave Macmillan Yayınları.

Eğribel, E. (1992). Çizgi Roman Olayı ve Toplum, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 3, (3), s. 1-44.

Eravcı, A. (2020). Şehir Marka Değerinin Şehir Sakinlerinin Şehirden Tatmini ve Yaşam Memnuniyeti Üzerine Etkisi:

Sinop İli Örneği (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Felschow, L. (2017, Ocak 17), Branding New York: Marvel Comics and Industry Tradition,

https://www.mediapolisjournal.com/2017/01/branding-new-york/, Erişim Tarihi: 23.08.2021.

Gibson, T. A. (2005). Selling City Living: Urban Branding Campaigns, Class Power and the Civic Good. International

Journal of Cultural Studies, sayı 8, no 3, s. 259-280.

Gündüz, U. (2004). Bir Popüler Kültür Ürünü Olan Çizgi Romanın Kültürel, Toplumsal ve Siyasal İşlevleri

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Hankinson, G. (2004). Relational Network Brands: Towards a Conceptual Model of Place Brands. Journal of

Vacation Marketing, sayı 10, no 2, s. 109-121.

Hogg, M. A. & Vaughan G.M. (2007). Sosyal Psikoloji. İbrahim Yıldız & Aydın Gelmez (Çev). Ankara: Ütopya

Yayınları.

Hubbard, P. (1996), Urban Design and City Regeneration: Social Representations of Entrepreneurial landscapes.

Urban Studies, sayı 33, no 8, s. 1441-1461.

Işık, M. & Erdem, A. (2015). Marka Şehir Nasıl Olunur? Konya: Eğitim Yayınevi.

Kavaratzis, M. (2004). From City Marketing to City Branding: Towards a Theoretical Framework for Developing

City Brands. Place Brand Public Diplomacy sayı 1, s. 58–73 https://doi.org/10.1057/palgrave.pb.5990005.

Kıral, B. (2020). Nitel Bir Veri Analizi Yöntemi Olarak Doküman Analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dergisi, sayı 15, s.170-189.

Kotler, B. & Levy, S. J. (1969). Broadening the Concept of Marketing. Journal of Marketing, (33), 1, s. 10-15.

Kotler, P. & Gertner, D. (2004). Country as Brand, Product and Beyond: a Place Marketing and Brand Management

Perspective. Morgan, N., Pritchard, A., Pride, R. (Ed) Destination Branding içinde (s. 40-55). Burlington: Elsevier

Butterworth-Heinemann.

Köse, T. O. (2014). Şehir Markalama: Konya Örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karamanoğlu Mehmet

Bey Üniversitesi, Karaman.

Mak, J. C. (2013). In Search of an Urban Dystopia-Gotham City. Architectural Association School of Architecture,

s.1-7.

Merrilees, B., Miller, D. & Herington, C. (2012). Multiple Stakeholders and Multiple City Brand Meanings.

European Journal of Marketing, sayı 46, s. 1032-1047.

Nycgo.com (2016, 25 Temmuz). Be A Part of Team Turtles NYC, https://www.nycgo.com/articles/teenagemutant-ninja-turtles-adventures-in-nyc-activity-pages/, Erişim Tarihi: 24.08.2021.

Peters, M. & Pikkemaat, B. (2002). Sustainable Management of City Events The Case of Bergsilvester in Innsbruck,

Austria. International ATLAS Conference: Vision Sustainability, Estoril, s. 147-153.

Rose, G. (2001). Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials. Londra: Sage

Yayıncılık.

Thomas, S. (n.d). A Map of Superheroes in NYC and Where They Protect,

https://www.topviewnyc.com/packages/a-map-of-superheroes-in-nyc-and-where-they-protect, (Erişim Tarihi:

08.2021).

Tosyalı, H. & Öksüz, M. (2020). Şehir Markalaşmasında Sosyal Medya Kullanımın Yeri ve Önemi. Journal of Tourism

and Gastronomy Studies, sayı 8, no 2, s. 1485-1509.

Türk Patent Kurumu Marka İnceleme Kılavuzu, 2021.

Trip Advisor, 2021. [online] Tripadvisor.com. Erişim Adresi:

Superheroes_in_New_York_Walking_Tour-New_York_City_New_York.html [Erişim Tarihi 30 October 2021].

Uralcan, B. (2011, Nisan 25). İmparatorluk, Propaganda ve Süper Kahraman: İkinci Dünya Savaşı’nda İngiliz ve

Amerikan Çizgi Romanı, https://www.altevren.net/wp-content/uploads/2012/01/II.-Du%CC%88nyaSavas%CC%A7%C4%B1-ve-C%CC%A7izgi-Roman.pdf, Erişim Tarihi: 24.08.2021.

Wheretostartreading.com (2019, Nisan 29). Where to Start Reading Spider-man Comics,

https://wheretostartreading.com/articles/spider-man/, Erişim Tarihi: 23.08.2021.

Winfield-Pfefferkorn, J. (2005). The Branding of Cities: Exploring City Branding and the Importance of Brand

Image (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Syracuse Üniversitesi Master Tezi, New York.

Yener, D. (2013). Marka Çağrışım Unsurlarının Marka Kişiliği Üzerine Etkisi. Electronic Journal of Vocational

Colleges, cilt 3, sayı 1, s. 89-103.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yurtseven, H. R. (2004). Küçük Adalara İlişkin Alternatif Turizm Biçimlerinin Geliştirilmesinde Bir Stratejik

Planlama Modeli: Gökçeada (IMBROS) Örneği. I. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi Kitapçığı, 15-16 Nisan.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

 doi   

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.