Kadın ve Erkek Dergilerinde Eğlence İçerikli Reklamların ELM’ye Göre İçerik Analizi

İhsan Eken

Abstract


Eğlence geniş bir alanı kapsar. Farklı özelliklere sahip kişiler eğlence ürünleri söz konusu olduğunda ortak
bir zeminde buluşabilir. Günümüzde eğlendirerek pazarlama yaklaşımı bütün dünyada birçok markanın kaynağı
olmaya başlamıştır. Bugün reklamlara bakıldığında eğlence unsurunun olmadığı reklam neredeyse yok gibidir.
Bu çalışmada, Türkiye’de yayın hayatına devam eden kadın ve erkek dergilerinden belirli kurallar çerçevesinde
bir örneklem oluşturularak, bu dergilerde yayınlanan eğlence içerikli reklamların, endüstriyel anlamda ve
ELM’ye göre analizinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada Türkiye’de yayın hayatına devam eden 6
adet (3 Kadın – 3 Erkek) dergi, tiraj ve reklam alma durumuna göre seçilmiş dergilerden alınan reklamlar ile
örneklem oluşturulmuştur. Reklamlarda uygulanan eğlence içeriğiyle reklamın içerdiği argümanın kalitesini ve
ayrıca reklamda ELM’ye göre izlenen yol ve reklam ile yayın arasındaki ilişkinin saptanabilmesi için bir kodlama
formu oluşturulmuştur. Seçilen tüm reklamlar bu kodlamaya göre içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma
sonucunda, özel ilgi dergilerinde merkezi yolun ağırlıklı olarak kullanıldığı, merkezi yolun kullanıldığı
reklamlarda da argüman kalitesinin yüksek olduğu ve bunun yanında özel günlerde çevresel yolunda kullanıldığı
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Eğlence, Elm, Reklam

Full Text:

PDF

References


Abrahamson, D. (2003), Special-Interest Magazines And The Evolution Of The Magazine Form, D. H. Johnston

(Ed.), Encyclopedia Of International Media And Communication, Vol. 3 (Pp. 101-114) San Diego, CA: Academic

Press.

Atkinson, R. L., (2002). Psikolojiye Giriş, Çev: Yavuz Alogan, 2. Baskı, Ankara: Arkadaş Yayınları

Arens, F. W. (2002). Contemporary Advertising, New York: McGraw Hill

Argan, M. (2007). Eğlence Pazarlaması, Ankara, Detay Yayıncılık

Belch, G. ve Belch, M. (2003). Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications

Perspective. 6th edition. New York, McGraw-Hill

Bignell, J. (1997). Media Semiotics and introduction, Manchester: Manchester University Pres

Book, A. ve Schick, C. (1998). Reklamcılıkta Metin ve Taslağın İlkeleri (1. Basım) Çev.: Dilek Şendil, İstanbul,

Yayınevi Yayınları

Bosshart, L. ve Macconi, I. (1998). Defining entertaintment, Communication Research Trends, Vol. 18, No: 3.

Capital Dergisi, 1 Temmuz 2001, Röp: Güzel Sanatlar Creative Bölüm Başkanı Deniz Mukan ve OgilvyOne’da

Ogilvyinteractive’ten sorumlu direktör Meltem Özçelebi

Claude, C. H. (1996). Reklamcılık Yaşantım ve Bilimsel Reklamcılık, Çev: Mustafa K. Gerçekler, İstanbul, Yapı

Kredi Yayınları

Eken / E-Journal of Intermedia, 20141(1) 22-45

Clow, K. E. ve Baack, D. (2002). Integrated Advertising, Promotion and Marketing Communications, Pearson

Education Inc., New Jersey

Çakır, V. (2006). Reklam ve Marka Tutumu, Konya, Tablet Yayınevi

Cronen V. E. ve LaFleur G. (1997). Inoculation Against Persuasive Attacks: A Test of an Alternative Explanation,

Journal of Social Psychology, Vol. 102

Dural, C. Ç. (1999). Medya Planlaması ve Reklamverenin Ajans Seçimi, İstanbul, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

Yayınları

Dyer, R. (2002). Only Entertainment, Second Edition, Routledge Taylor&Francis Group, UK

Elden, M. ve Yeygel, S. (2006). Kurumsal Reklamın Anlattıkları. İstanbul, Beta Yayınları

Elden, M. (2003). Reklam Yazarlığı, İstanbul: İletişim Yayınları

Filiz, H. (2007). Tutum Oluşumlarinin Reklam İletişimine Etkileri Ve Reklam Yoluyla Tutum Oluşturma, , İzmir,

Ege Üniversitesi Yayınları

Gökçe, O. (2006). İçerik Analizi Kuramsal ve Pratik Bilgiler, Ankara: Siyasal Kitabevi

Gündüzalp, İ. G., (1994). Humor in Advertising: An Elaboration Likelihood Model of Persuasion Perspective,

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Haitkulov, A., (2010). Açık Hava Reklamları ve Dergi Reklamlarının Etkinliğinin Karşılaştırılması ve Bir Uygulama,

Sosyal Bilimler Enstitüsü İşLetme Anabilim Dalı, ÜRetim Yönetimi Gazi Üniversitesi,

Ankara

Hopkins, C. C. (1996). Reklamcılık Yaşantım & Bilimsel Reklamcılık, Çev: Mustafa K. Gerçekler, İstanbul, Yapı

Kredi Yayınları

Hürriyet gazetesi 10 temmuz 2013 s.24

İslamoğlu, H. A. (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, İstanbul, Beta Yayınları

King, C. (2006). Making The Case For An Entertainment Approach To Public Relations, Public Relations Review,

Vol.32

Liberman, A. ve Esgate, P. (2002). The Entertainment Marketing Revolution, Financial Times Prentice Hall,

Upper Sadle River, New Jersey.

Nalbant, H. (1999). Kadın Dergilerinde Sağlık Konusuna Ayrılan Yer, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul

O’Keefe, D.J. (1990) Persuasion Theory & Research, 2nd Edition, Sage Publications, UK

Özdemir, G., (2009). Popüler Kadın Dergilerinde Toplumsal Cinsiyet Ayrımının Temsili: Cosmopolitan ve Bizim

aile Degileri, Ege Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi

Pallant, J. (2010) SPSS Survival Manual, Fourth Edition, McGraw-Hill Education.

Percy L. ve Elliott R. 2009, Strategic Advertising Management, Third Edition, New York: Oxford University Press

Perloff, R.M. (2008). The Dynamics of Persuasions Communication and Attitudes in the 21st Century, 3th

edition, Taylor&Francis Group, LLC, USA

Petty, R. E., Cacioppo, J. T. ve Stoltenberg, C. D. (1985). Processes of Social Influence: The Elaboration

Likelihood Model of Persuasion, Advances in Cognitive- Behavioral Research and Theraphy, Vol 4.

Petty, R. E. ve Cacioppo, J.T. (1986). The Elaboration Likelihood Model of Persuasion. In L. Berkowitz (Ed.),

Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 19, New York Academic Press

Pierce, P. (1999). Humor in Television Advertising: A Researcher’s View, John Philips Jones, The Advertising

Business, London, Sage Publications

Rachel, X. W. (1999). Just Paging Through, American Demographics, 21 (4)

Sakallı, N. (2001). Sosyal Etkiler: Kim Kimi Nasıl Etkiler ?, Ankara, İmge Kitabevi Yayınları

Sayre, S. ve King, C. (2003). Entertainment & Society: Audiences, Trends and Impacts, London, Sage Publications

Severin, W. J., ve Tankard, J. W. (1994). İletişim Kuramları. Çev.: A. Atıf Bir, N. Serdar Sever. Eskişehir: Anadolu

Üniversitesi Yayınları

Sternhal, B. ve Craig, C. S. (1973). Humor in Advertising, Journal of Marketing, Vol: 37-4

Eken / E-Journal of Intermedia, 20141(1) 22-45

Szczepanski, C. M. (2006). General and Special Interest Magazine Advertising and The Elaboration Likelihood

Model: A comparative Content Analysis and Investigation of the Effects of Differantial Route Processing

Execution Strategies, Doctor of Philosophy, State University of New York: Umi Dissertation Information Service

Tellis, G.J. (2004). Effective Advertising: Understanding When, How, And Why Advertising Works, Sage

Publications, UK

Tellis, G. J., 1988, Advertising Exposure, Loyalty, and Brand purchase: A Two- Stage model of Choice, Journal of

Marketing Research, Vol.25

Tosun, N. B. (2004). Reklam İletişimi Yönünden Tüketici Karar Verme Süreci, Akdeniz Üniversitesi İletişim

Dergisi, Sayı:1

Ünsal, Y. (1984). Bilimsel Reklam ve Pazarlamadaki Yeri, 2. Baskı, İstanbul, Tivi Reklam

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık

Yuksel, A.H. (1996) İkna ve Konuşma, (Editör: Ali Atıf Bir), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 International Journal of Intermedia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

 doi   

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.