Sömürgecilik ve Irkçılık Olgusu Bağlamında Piyanist Filminin Göstergebilimsel Analizi

Ali Murat Kırık, Nevin Arvas

Abstract


Sinema var olan gerçekliği en doğru ve en açık şekilde temsil eden sanat dalıdır. Ancak gerçekte olan ile
perdeye yansıtılan kimi zaman farklılık arz edebilmektedir. Bununla birlikte sinemanın ideolojik bir söylem aracı
olduğunu söylemek mümkündür. İdeoloji ise dünya sinemasında yer etmiş önemli bir olgudur. Filmlerde
ideolojik söylemlere sıklıkla rastlanılmaktadır. II. Dünya Savaşı’nın19.yüzyılda ideolojik kökenli çekilen filmler
olduğu görülmektedir. Bu çalışmada ise Roman Polanski’nin 2002 yılında çekmiş olduğu Piyanist isimli filminde
ise II. Dünya Savaşı’na sömürgecilik ve ırkçılık olgusu bağlamında yaklaşmakta Yahudi asıllı Polonyalı besteci
Wladyslaw Szpilman’ın başından geçen trajik olaylar anlatılmaktadır. Film göstergebilimsel analiz yöntemi
kullanılarak sömürgecilik ve ırkçılık olgusu bağlamında incelenmiştir. Filmde Almanya’nın Yahudiler’e uygulamış
olduğu baskı ve kurduğu tahakküm gözler önüne serilmiş ve örnekler eşliğinde dönemin sosyo-ekonomik,
sosyo-politik ve sosyo-kültürel durumu aktarılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sömürgecilik, Irkçılık, Roman Polanski, Piyanist, Nazizm, Almanya, Üstün Irk

Full Text:

PDF

References


AKADEMİK PERSPEKTİF, “Zamanın Döngüselliğinde Sömürgecilik Sosyolojisi”,

http://akademikperspektif.com/2014/07/07/zamanin-donguselliginde-somurgecilik-sosyolojisi/, Erişim Tarihi:

10.2014.

ERKMAN-AKERSON, Fatma (2005). Göstergebilimine Giriş, İstanbul: Multilingual.

ARMAOĞLU, Fahir (1989). 20. Y.Y. Siyasi Tarihi (1914-1980), Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

ASLAN, Cahit (2009). “Irkçı, Şoven Milliyetçiliğin Psikososyal Analizi: Spekülatif Bir Deneme”, 6. Ulusal

Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, ss.88-99.

AŞAR, Sevim (2009). Irk Ve Irkçılık Üzerine Tartışmalar Ve Yeni Irkçılık, Ankara: Hacettepe Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset Bilimi Bilim Dalı, Basılmamış

Yüksek Lisans Tezi.

BİNARK, Mutlu (2010). Nefret Söyleminin Yeni Medya Ortamında Dolaşıma Girmesi Ve Türetilmesi,

Kalkedon Yayınları.

BORDWELL, David, & THOMPSON, Kristin (2005). Film Art: An Introduction, Seventh Edition. New York:

McGraw Hill.

ÇAĞRI, Erhan (1996). “Avrupa 'nın İntiharı Ve İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Temel Sorunlar”, Ankara

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:51, Sayı:1, ss.259-273.

ÇELİK, Ahmet (2011). “İkinci Dünya Savaşı Sürecinde (1939-1945) Muhalif Basın”, Isparta: Süleyman

Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.

KELLNER, Douglas &RYAN, Michael (2010). Politik Kamera, Çağdaş Hollywood Sinemasının İdeolojisi ve

Politikası, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

DUMAN, Selçuk (2010). “Sömürgecilik, Mandaterlik, Himaye, Demokratikleştirme ve İngiliz

Emperyalizminin Ulaştığı Noktalar”, Kıbrıs Türk Stratejik Araştırmalar Dergisi, Sayı:4.

Kırık & Arvas / E-Journal of Intermedia, 20141(1) 46-65

FERRO, Marc (2002). Fetihlerden Bağımsızlık Hareketlerine Sömürgecilik Tarihi (çev. Muna Cedden),

İstanbul: İmge Kitabevi Yayınları.

GİDDENS, Anthony, “Etnik Durum ve Irk”, http://www.hubyar.eu/sitefiles/makaleler/mak4.pdf, Erişim

Tarihi: 10.10.2014.

GOSDEN, Chris (2004). Archeology and Colonialism: Cultural Contact from 5000 BC to the Present,

Cambridge: Cambridge University Press.

GÜMÜŞ, Korhan ve ŞAHİN, Hüsniye (1982). "Temel Göstergebilim Kavramları", Mimarlık, 20(11/12), s. 35-

KELLNER, Douglas (1996). Media Culture, London: Routledge.

KIREL, Serpil (2010). Kültürel Çalışmalar ve Sinema, İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.

KIZILIRMAK, Bayram (2014). “2. Dünya Savaşı Yıllarındaki Alman Propagandası”, Afro-Avrasya Stratejik

Araştırmalar Merkezi, ss.1-11.

LOOMBA, Ania (2000). Kolonyalizm, Postkolonyalizm (çev. M. Küçük), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

MARDİN, Şerif (1969). Din ve İdeoloji, Ankara, SBF Yayınları.

MONACO, J., (2010). Bir Film Nasıl Okunur?, Çev. Ertan Yılmaz, İstanbul: Oğlak Yayıncılık ve Reklamcılık.

PARSA, S & PARSA A. F., (2002), Göstergebilim Çözümlemeleri, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.

RIFAT, Mehmet, (1982). Genel Göstergebilim Sorunları: Kuram ve Uygulama, İstanbul: Yapı Kredi

Yayınları.

MEYDAN LAROUSSE (1992). Cilt:2, İstanbul: Sabah Gazetesi Yayınları.

SAUSSURE, Ferdinand De (1976). Genel Dilbilim Dersleri (çev. Berke Vardar), Ankara: Türk Dil Kurumu

Yayınları.

SAYAR, Süleyman (2000). “Yahudi Karakteri (Tarihî ve Sosyo-Psikolojik Bir Yaklaşım)”, Uludağ Üniversitesi

İlâhiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 9, Sayı: 9, ss.1-13.

ŞENEL, Alaeddin (1984). Irk Ve Irkçılık Düşüncesi, Ankara: Bilim Ve Sanat Yayınları.

TATAR, Taner (2011). “Sömürgecilik Ve Kızıl – Kara Katliam”, Sosyoloji Konferansları Dergisi (Istanbul

Journal of Sociological Studies), Sayı: 44, ss.195-220.

TURAL, Sadık (2009). Sömürgeciliğin Yöntemleri ve Bunu Yıkan Atatürk, Süleyman Kazmaz’a Armağan,

(Yay. Haz. Kamil Toygar-Nimet Berkok Toygar), Ankara.

VURAL, Hasan Saim (2005). Avrupa’da Radikal Sağın Yükselişi, İstanbul: İletişim Yayınları.

WİDNEY, Joseph P. (1907). Race Life of the Aryan Peoples, New York: Funk & Wagnalls, 2:15.

WOLLEN, Peter (2008). Sinemada Göstergeler ve Anlam, İstanbul: Metis Yayınları.

Kırık & Arvas / E-Journal of Intermedia, 20141(1) 46-65

YILMAZ, Fatma (2008). Avrupa’da Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı-AB Politikalarının Etkin(siz)liği, Ankara.

USAK Yayınları.

http://divxplanet.com/galeri/639/The-Pianist-sayfa1-resimid41054.html, Erişim Tarihi: 08.10.2014.

http://dunya.bugun.com.tr/piyanist-nazi-ajani-miydi-haberi/126239, Erişim Tarihi: 08.10.2014.

http://popcornpanel.com/the-pianist/, Erişim Tarihi: 10.11.2014.

http://weheartit.com/leslykarina/collections/8816248-movies-cartoons, Erişim Tarihi: 04.10.2014.

http://www.bradleyfarless.com/the-pianist-the-holocaust-in-film/, Erişim Tarihi: 07.10.2014.

http://www.thelocal.de/20090216/17473, Erişim Tarihi: 06.10.2014.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 International Journal of Intermedia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

doi indexes_proquest indexes_citefactor indexes_dergipark indexes_dergipark indexes_research_bib        

 

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.